تاثیر بشر بر مسیر تكاملی گیاهان گلدار

گلها همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند؛امروزه نیز با گذشت هزاران سال از تغییر زندگی قبیله ای بشر و گام نهادن به عصر فوق قبیله ها، هنوز می توان در بیشتر خانه ها گلدان های زیبا یا باغچه های مملو از گلهای گوناگون را مشاهده كرد.