شگفتی های چشم

دید واضح به طور قطع به بهتر انجام شدن كارها كمك می كند. داشتن دید خوب برای مردم «موكن» كه در امتداد سواحل میانمار و تایلند زندگی می كنند به معنی توانایی دیدن و پیدا كردن صدف های دریایی، خیار دریایی و سایر غذاهایی است كه در كف اقیانوس می توان یافت.