چرا گل ها بوی خوش تولید می كنند

گل های تعداد زیادی از گونه های گیاهی بو تولید می كنند. این بو نوعاً تركیب پیچیده ای از ذرات مولكولی با وزن كم است كه توسط گیاهان به درون اتمسفر ساطع می شود.