بازگشت سیبری به ده هزار سال پیش

تلاش هایی در جریان است تا بخشی از سیبری به وضعیت ده هزار سال قبل پیش از پایان آخرین دوره یخبندان بازگردانده شود. در این پروژه كه «پارك پلئیستوسن» نام گرفته تلاش می شود كه این تندرای مرطوب و باتلاقی، به چمنزاری كه روزی زیستگاه دسته های بزرگی از پستانداران عظیم الجثه بود، تبدیل شود.