متن مجری جشن الفبا | شعر جشن الفبا

متن مجری جشن الفبا | در این مطلب دو متن برای مراسم جشن الفبا و مجری برنامه گردآوری شده است. همچنین دو شعر زیبا هم برای جشن الفبا آورده شده است.

متن مجریگری جشن الفبا
روزی که در باغ مدرسه جوانه زدی.الف قامتت آنقدر
ضعیف وشکننده بودکه شاخ وبرگهای علم جرات نمی کردند
روی شاخه هایت لانه بسازندآن روز نمی دانستم چشمان معصومت
غریبانه کلمات را می نگرد.ایا روزی به چلچراغ دانش روشن خواهد شدیا نه.
امّا هر روز که می آمدی .من شکفتن جوانه های جدیدی رادرتوبه تماشا می نشستم
ودردشت سرسبز نگاهت عشق را نظاره می کردم..وامروزکه نیلوفری زیبا در باغ
مدرسه شده ای امیدوارم که آموخته باشی

متن مجری جشن الفبا
در صندوقچه خاطرات زندگی هر کسی کلاس اول مانند الماسی گرانبها می درخشد،چرا که در این سال الفبای دوست داشتن را می آموزه ها قلم مهر آشنا می شود.
همیشه با آخرین روزهای سال تحصیلی، یکی از جشنهای به یاد ماندنی مدرسه برگزار می شود. امسال نیز مانند هر سال مراسم جشن الفبا بسیار باشکوه وخاطره انگیز برگزار شد.
دراین مراسم دانش آموزان پایه اول، با حضور پدر،مادر، آموزگاران وسایر مربیان،اولین سال توانایی خواندن و نوشتن خود را جشن گرفته بودند.
این جشن با قرائت قرآن آغاز شد و شامل برنامه های متنوعی از قبیل مراسم سوگند پیشاهنگی، سوگند پرچم ، سرود فارسی و انگلیسی ، نمایش ، موسیقی ، متن خوانی و … بود.
درپایان دانش آموزان عکس های فارغ التحصیلی خود را دریافت کردندو کیک حروف الفبا را بریدند وعکس های یادگاری با معلم ومربیان خود گرفتند

شعر جشن الفبا
با آ مثل آسمان باشی
با ب بزرگوار باشی وبخشنده
با پ پرهیزگار باشی وپاینده
با ت تاریکی جهل ونادانی را از خود دور کنی
با ث ثابت قدم باشی در راه حق
با ج جهاددر راه حق را فراموش نکنی
با چ چشمانت را از هر بدی و زشتی پاک نگهداری
با ح حمد و ستایش پروردگار را فراموش نکنی
با خ خرد و عقل را سر لوحه کارت قرار بدهی
با د دوستی با دیگران را فراموش نکنی
با ذ ذلّت را از خود دور کنی
با ر رفتن در راه خدا را تمرین کنی
با ز زندگی با افتخار را تجربه کنی
با ژ ژاله ای مهربان باشی با طبیعت
با س سرسبزی را
با ش شادی را
با ص صداقت را
با ض رضا بودن به امر خدا
با ط طراوت زندگی را
با ظ مبارزه با ظلم و بدی را
با ع عشق به خدا را
با غ شکستن غرور را
با ف فداکاری را
با ق قانع بودن را
با ک کمال یافتن را
با گ گمراه نشدن را
با ل لبریز از محبت را
با م محبت و مهر را
با ن نام نیک از خود به جا گذاشتن را
با و وحدت را
با هـ همراه شدن با زیبائیها
با ی یکتابودن خدارا


شعر در مورد جشن الفبا
یادم دادی الفبا
گفتی که باش دانا
دانا و هم توانا
امروز شاد شادم
زیرا که باسوادم
آموخته ام الفبا
سی و دو حرف زیبا
امروز می توانم
کتاب ها را بخوانم
کودک دانا منم
خوب و توانا منم
به لطف آموزگار
هشیار و بینا منم
روز جشن الفبا
مبارک است برما