سوال و جواب تستی درباره امام زمان

سوال و جواب تستی درباره امام زمان | در ادامه تعدادی سوال و جواب کوتاه به مناسبت ولادت امام زمان (ع) گردآوری شده است که در آزمونها و مسابقات مختلف مربوط به نیمه شعبان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

س : خداوندچه کسی رامونس تنهایی امام زمان (عج) قرار داده؟
ج : بنده نیکوکارخدا حضرت خضر

س / نسب حضرت نرگس مادرحضرت مهدی (عج) به چه کسی میرسد؟
ج /به شمعون جانشین حضرت مسیح(ع)

س : وزیرحضرت مهدی (عج) چه کسی است؟.
ج : عیسی مسیح(ع)،اوپیامبروفرستاده حضرت مهدی (عج) درجهان مسیحیت است

س : اولین شرط ظهورچیست..
ج :مطرح شدن موضوع کامل وجامعی ماننداسلام

س :معنی نمادین کلمه دجال چیست؟
ج : ظاهروحالات اجتماع جهانی کافردرفرهنگ مادی نگرغربی

س : بازگشت یعنی چه؟
ج : بازگشت بعضی ازاموات به دنیامانندپیامبران وائمه

س : سفیانی کیست؟
ج : عثمان بن عنبسهٔ ازپسران أبی سفیان.

س : سومین شرط ظهورچیست؟
ج :وجودسپاه انقلابی جهانی برای یاروپیروزکننده فرمانده آن

س : نشانه های قطعی ظهور امام زمان (عج)
ج : ظهوریمانی،ظهورسفیانی،فریاد ودرخواست کمک ازمظلومان،قتل نفس الزکیه.

س : معنی کلمه ظهورچیست؟
ج : اشکارشدن بعدازپنهان بودن

س : برخی ازصفات ظاهری امام زمان (عج) راذکرکن؟
ج : پیر درسن،جوان درظاهر،برگونه سمت راست خال داردوقامتی رشیدورعنا

س : معنی این جمله چیست؟دجال درمیان خاقنین فریادمیزند؟
ج :فرهنگ غربی به وسیله مادیات وتوسط رسانه های اجتماعی خاقنین رافراگرفته

س : معنی اینکه حضرت مهدی (عج) پیروز است به وسیله رعب ووحشت چیست؟
ج : شکست وازبین رفتن.معنویات وروحیه دشمن ازترس حضرت مهدی (عج)

س : هدف ازغیبت صغری چیست؟
ج : اماده کردن مردم به غیبت کبری وارتباط بانائبان امام زمان (عج) در زمان غیبت صغری

س : روزتفرقه وجایگزینی چه روزی است؟
ج : روزی است که دران گروهی به سپاه حضرت مهدی (عج) ملتحق میشوند وگروهی ازسپاه حضرت مهدی (عج) فرارمیکنند وبه گروه سفیانی می پیوندند

س :خورشید.به سمت دجال درحال حرکت است یعنی چه؟
ج : تسلط وسیطره اوبرانرژی واسلحه های اتمی

س : بزرگترین جنگ در زمان ظهور؟
ج : جنگ برای ازادی قدس

س : معنی گنج های طالقان چیست؟
ج : مردان مومنی ، که خداروبه حق شناخته اند وازیاران حضرت مهدی (عج) هستند

س : منطقه طالقان کجامیباشد؟
ج : درشمال ایران واقع است

✏س : چراحضرت مهدی (عج) ازمکه ظهورمی کند؟
ج : مکه مرکزجهان وقبله مسلمین می باشد

س : خراسانی کیست؟
ج : ازپسران امام حسین علیه السلام، وفرمانده نیروهای خراسانی

س : دولت حضرت مهدی (عج) چه نامیده می شود؟
ج : دولت پاکی

س : اولین اقدام حضرت مهدی (عج) پس ازظهور؟
ج : درمیان مردم سخنرانی میکند.که قلب هاراتحت تاثیرسخنان خودقرارمیدهد

س : نیروهای حضرت مهدی (عج) درجنگ قدس درکدام منطقه اماده وجمع میشوند؟
ج:مرج عذراء نزدیک دمشق.

س / چه زمانی "نفس الزکیه"به قتل میرسد؟
ج / ذو الحجهٔ همان سال اول ظهور.

س / یمانی کیست؟
ج /حسین یاحسن من ازپسران زید بن علی بن الحسین علیه السلام.

س/بعضی ازالقاب حضرت مهدی(عج)
ج /المهدی، حجهٔ الله، المنتظر، صاحب الزمان، بقیهٔ الله، القائم بالحق، الماء المعین

منبع: kheyme133.ir