محیط مستطیل چیست؟ | محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط مستطیل چیست؟ | در ادامه فرمول محاسبه محیط و مساحت اشکال مختلف هندسی از جمله؛ مربع، مستطیل، مثلث، ذوزنقه، لوزی، دایره، بیضی، مکعب و ... آورده شده است.

۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع � خـــودش
محیــط مـــربــــع = 4 � یک ضلع

۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول � عـرض
محیط مستطیل = 2 � ( طول + عرض)

۳) مساحت مثلث = 2� ( قاعده � ارتــــــفاع )
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = 2� ( قاعده � ارتفاع )
محیط مثلث متساوی الاضلاع = 3 � یک ضلع

۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = 2� ( قاعده � ارتفاع )
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = 2� ( قاعده � ارتفاع )
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

۷) مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع � ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک )
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

۸) مساحت لوزی = 2� ( قطر بزرگ � قطر کوچک )
محیط لوزی = 4 � یک ضلع

۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده � ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = 2 � مجموع دو ضلع متوالی

۱۰) مساحت دایره = عدد پی (3/14 ) � شعاع � شعاع
محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) � قطر
محیط دایره = شعاع � عدد پی (3/14)�2

۱۱) مساحت کره = شعاع به توان دو �3/14 � ۴
حجم کره = شعاع به توان سه � 3/14 � چهار سوم

۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ � نصف قطر کوچک ) �3/14

۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = طول یک ضلع � تعداد اضلاعش

۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول � عـرض � ارتفاع
حجم مکعب مربع = مساحت قاعده � ارتفاع


۱۵ ) حجم هرم = ارتفاع هرم � مساحت قاعده ی هرم� یک سوم


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده � ارتفاع
حجم استوانه = مساحت قاعده � ارتفاع
سطح کل استوانه = مساحت دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع � محیط قاعده )


۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

۱۸) حجم مخروط = مساحت قاعده � ارتفاع � یک سوم