حقوق همسفران نسل بشر

علم و تمدن جدید همواره نگاهی متفاوت از پیشینیان به حیوانات داشته است. طرح مسائلی چون عدم وجود احساسات، نداشتن هوش و رفتارهای صرفاً غریزی از سوی برخی كارشناسان و دانشمندان، زمینه رفتارهای نامهربانانه و غیرانسانی­ای را با حیوانات فراهم آورده است.