گزینه های پیدایش حیات در كیهان

آیا حیات در جای دیگری از منظومه شمسی وجود دارد.