آزمایشگاه كلونینگ برای حیوانات در معرض خطر

همانطور كه به جهان عجیب و نامتعارف «مركز تحقیقات گونه های در معرض خطر» وابسته به موسسه آدوبان پا می گذاریم، درهای فلزی الكترونیكی با حالتی دلهره آور پشت سرمان بسته می شود.