انسان شناسی زیستی چیست

مراد از انسان شناسی زیستی مطالعه خصوصیات زیستی و بدنی، تكامل و تطور انسان و اختلافات زیستی موجود میان انسان هاست. این علم به مطالعه منشا تغییرات و تفاوت های موجود میان افراد یك گروه از یك طرف و میان گروه ها و جمعیت های مختلف انسانی از طرف دیگر می پردازد. البته تغییراتی در گذشته و در مدتی نسبتا طولانی در انسان به وجود آمده است، به وسیله دیرینه شناسی و تكامل بررسی می شود. باید توجه داشت كه تغییرات انسانی، هر چند كند، پیوسته ادامه دارد. ...