نگاهی به رفتار جفت یابی در عنكبوت جهنده

«یكی از عرصه های دانش رفتارشناسی عرصه معاشقه در جانوران است. معاشقه به الگوهای رفتاری خاصی گفته می شود كه مقدمات عادی جفت گیری را فراهم می آورند.