سریع هم چون باد

به هر دلیل چه به خاطر پراكندگی طبیعی و چه به خاطر وارد شدن توسط انسان ها، خرگوش ها (Lagomorphs) در سرتاسر زمین دیده می شوند.