حشرات چه فایده ای دارند تحقیق در مورد حشرات

حشرات چه فایده ای دارند حشرات مختلف نیز مثل تمامی اجزای طبیعت که ساخته و آفریده خداوندی بزرگ و متعال و عالم است, خالی از فایده نیستند و هر کدام نقشی مهم در بقای طبیعت و حتی زندگی انسانها دارند در این تحقیق درباره فواید حشرات مطالبی بیان شده است که با هم می خوانیم

حشرات از ریزترین وکوچک ترین مخلوقات خدا هستند که در سراسر گیتی پراکنده اند و به حیات خویش در این سرای گسترده الهی ادامه میدهند.

حشرات شاید به دلیل جثه ریز کارشان نیز خرد و کوچک به نظر برسد واحال که این طورنیست و نسبت به جثه کوچکشان کارهای بزرگی از انها سر میزند.

رده حشرات از نظر تعداد گونه پر جمعیت ترین رده سلسله جانوری بوده و شامل ⅔ گونه های شناخته شده ان میباشد.رده حشراتInsectaیکی ازاعضای شاخه بندپایان Arthropodaمیباشد.بندپایان بدنی بندبند دارنددر این شاخه عنکبوتیان,کنه ها وحشرات و...وجود دارند.

بدن حشرات از سه قسمت یا تاگم سر قفس سینه و شکم تشکیل شده است.تعداد بند سر,6 قفس سینه 3,وشکم12 تاست در مجموع دارای 21بند میباشند.

سر در حشرات شامل اعضای حسی از جمله شاخکها, چشمهای مرکب وساده وقطعات دهانی وموهای ظریف حسی میباشد.پاها به وسیله مفصلهایی به قفس سینه متصل میشوند.شکم حشرات دارای معده, روده وسایر اجزای درونی میباشد.حشرات به وسیله بالها پرواز میکنندو بعضی ها به وسیله پاها این طرف وان طرف می جهند.شاید قدرت پرواز حشرات ونیز کوچک بودن جثه انها مهمترین عامل بقای انها از گذشته های بسیار دور تاکنون می باشد.

حشرات برای تغذیه به وسیله قطعات دهانی از شیره گیاهی استفاده میکنند یا به وسیله پاهای شکاری سایر حشرات را شکارکرده واز انها تغذیه میکنند.

حشرات مانند سایر جانوران دوره نشوونمایی را به صورت جنین تا رسیدن به مرحله بلوغ مراحل رشدی معین خود رابه صورت تخم, لارو وشفیره وحشره کامل میگذرانند.

بر خلاف عقیده عموم مردم که شاید حشرات را اکثرا مضرومزاحم انسان میدانند بسیاری از حشرات نه تنها برای محصولات انسان مفیدندبلکه برای تداوم حیات انسان نیز بسیار مفیدتراز انندکه به نظرمیرسند.این مخلوقات کوچک الهی شاید سهم عمده ای در تداوم حیات در این کره خاکی را دارند.جنبه های مفیدحشرات بیشتردر مورد تغذیه از حشرات دیگروپارازیته کردن انهاو سود رساندن به انسان از این طریق دراین مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هرچند که جنبه های مفید حشرات فقط به این بحث ختم نمیشود بلکه هزاران هزارفایده از جمله تولید محصولات خوراکی وتزیینی فراورده های دارویی وسایراحتیاجات بشر از جمله تولید عسل, تولید ابریشم, تولید لاک و...از اهمیت فراوانی در زندگی انسان برخوردارند.

یکی از حشرات خیلی مفید برای انسان وبرای محیط زیست زنبورعسل میباشد.زنبورعسل به تنهایی دارای چندین وچند فایده مهم برای انسان ومحیط زیست میباشد.مهمترین فایده ای که از زنبور عسل برای ما میرسد عمل گرده افشانی میباشد.زنبورعسل ازروی این گیاه به روی ان گیاه میرود وبااین عمل گرده افشانی رابرای گیاهان اسان میکند.به طور کلی درگرده افشانی گلهای درختان میوه به طور متوسط 1درصدمجموع گرده افشانیها رابا د 6درصدش راهمه حشرات منهای زنبورعسل و93درصدباقیمانده رازنبورعسل به تنهایی انجام میدهد. در این همه تنوع گیاهان ودرختان ونیز مقاومت پیدا کردن انها زنبوران عسل سهم چشمگیری داشته اند.همچنین باعمل گرده افشانی موجب افزایش محصولات کشاورزی میشوند.هر هکتار باغ گلابی بدون زنبورعسل6تن محصول میدهدولی با گذاشتن 5کندوباجمعیتهای قوی درداخل ان مقدار محصول میتواند به80تن درهکتاربرسد.بیشترمیوه هاهم چنین وضعیتی دارند.

فایده زنبورعسل تنهاگرده افشانی نیست به وسیله شغل جالب زنبورداری میتوان فوایدی همچون تولیدعسل ,تولیدموم, بره موم ,گرده گل و...راازاین مخلوقات زیباوجالب خداوندی مشاهده کرد.

اما بعد از معرفی خیلی خیلی مختصرزنبورعسل واشاره به فواید ان میخواهم در مورد حشرات شکارگر هم صحبتی کرده باشم.

یکی از حشرات بسیارمفیددیگر که در عین مفیدبودن بسیار زیبا نیز هست کفشدوزک میباشد. کفشدوزکها انواع مختلفی دارند که از بین انها کفشدوزک 7نقطه ایCoccinella septempunctaوکفشدوزک11نقطه ایCoccinella undecimpunctata دارای اهمیت بیشتری میباشند.

کفشدوزکها هم در دوره لاروی وهم دردوره حشره کامل با تغذیه از شته هاموجب تعادل جمعیت انها میشود و از طغیان این حشرات مضر جلوگیری میکنند.این حشره زیبا وشکارگردر اکثر مناطق ایران به فعالیت میپردازد و با کنترل بیولوژیک افات فواید زیادی برای سلامت محیط زیست به همراه دارد.حشرات شکارگر با تغذیه از حشرات مضر از طغیان انها جلوگیری میکنندوبه این وسیله مصرف سموم راکه هم برای انسان وهم محیط زیست خطرناک است راکاهش میدهندوگاهی به حداقل میرسانند.

حشره مفیددیگری که زندگی اش سرشاراز عجایب خلقت میباشد شیخک است. شیخک حشره ای مفید وشکارگربا چشمانی درشت وپاهای جلویی شکارگر میباشد که به وسیله این پاها شکاررابدست اورده وازان تغذیه میکند.طول این حشره3تا10سانتیمتر ورنگ ان بسته به نوع ان سبز, قهوه ای یا برنزه میباشد.این حشرات دارای سر بزرگ وبدنی کشیده هستند.این حشرات به خوبی استتارکرده وشکارمیکنند.شیخکها از راسته Dictyopteraوبالاخانواده Mantodeaمیباشند ودارای بالهای مشبک هستند. شیخکها تخمهای خود رابطوردسته جمعی درکیسه های مخصوص روی شاخه های گیاهان قرار میدهند.

این حشره جهنده است واز جایی به جای دیگر میپرد وگاها ازبالهای خود برای پرواز هم استفاده میکند.شیخکها از سن های درختی وحشرات مضر دیگر تغذیه میکنند. تاکنون200گونه ازاین حشرات شناسایی شده است.

شیخک به وسیله پاهای جلویی حشرات راشکار میکند.

حشره مفید دیگرکه علاوه بر مفیدبودن دارای زیبایی خاصی هم هست بالتوریست.بالتوریها ازراستهNeuropteraبوده وازاهمیت خاصی درباغات کشاورزی برخوردارند به طوریکه وجود جمعیتهای انبوه بالتوری در جنگلها,باغهای میوه, مراتع ودرزراعتهای مختلف غلات وصیفی مانندپنبه, ذرت ,سیب زمینی ویادر جالیزکاریها وسبزیکاریها تاکیدبر قدرت وتوانایی طبیعی این حشرات درانهدام افات در این اکوسیستم های زراعی رادارد.

بالتوریها با شکار حشرات مضری چون کنه ها شته ها وشپشکها, پسیلها وتخم ولارو سایر حشرات مضر موجب ازبین رفتن انها در محیط کشاورزی میشوند.لارو بالتوریها در طول عمر کوتاه خود پرخوری وحرص زیادی از خود نشان داده ودر مدت 10تا15روززندگی بیش از 500شته رامعدوم واز محتویات بدن خالی میکنند

حشرات خانوادهTrichogrammatidaeدررده حشرات وراسته بال غشاییانHymenopteraعموما از کوچکترین زنبورهای پارازیت میباشندکه کمتراز1mmطول دارند.زنبورهای تریکوگراما تخمهای خود رادر داخل تخم سایر حشرات مخصوصا پروانه هاLepidopteraقرار میدهند.شکل لاروی انها ساده وبرگ مانند است.لارو بعد از تغذیه ازمحتویات تخم میزبان که اغلب در راسته بالپولکداران و...میباشند تبدیل به پیش شفیره وشفیره میگردد. بعد از پایان مرحله شفیرگی حشره کامل با ایجاد سوراخی در جدار پوسته تخم میزبان از ان خارج میشود وبلافاصله شروع به فعالیت میکند.

این حشرات ریز با تغذیه از محتویات تخم میزبان ان راخالی نموده ومراحل رشد خودراداخل تخم میگذرانند.این حشرات بسیار مفید در انهدام تخم افات نقش بسزایی دارند.از جمله افاتی که به وسیله زنبورهای تریکوگراما نابود میشوند میتوان کرم ساقه خوار برنج , کرم ساقه خوارذرت, کرم غوزه پنبه, کرم سیب, کرم گلوگاه انارو...رانام برد.

همانطورکه گفته شد حشرات با انکه ازسوی بیشتر مردم موذی ومزاحم تلقی میشوند ولی هزاران هزار فایده برای انسان ازلحاظ اقتصادی وسلامتی هم برای بشروهم برای محیط زیست دارند.

با پرورش ونگهداری حشرات مفید میتوان ازانها برای تولیدات دارویی ,خوراکی, تزئینی و...استفاده کرد.

اما مهمتراز همه اینها باپرورش ورهاسازی حشرات شکارگر وپارازیتوئیددر باغها ومزارع میتوان از طغیان بسیاری از افات به صورت خیلی ساده جلوگیری کرد واز مصرف سموم شیمیایی که موجب الودگی محیطزیست, انسان ودیگر حشرات مفید وجانوران میشوند نیز جلوگیری به عمل اورد.