هاگ چیست | تحقیق در مورد هاگ گیاهان

هاگ چیست | هاگها را می توان بعنوان بخش های ریز و کوچک اجتماعات قارچی که اغلب در ساختارهای محدود و اختصاصی تولید می شوند و کاملا مجهز هستند تا اجتماع جدیدی را مستقل از قارچهای اصلی و شاید دور از آن آغاز کنند تعریف نمود.

در قارچها تولید مثل و تکثیر همواره بر تولید هاگها مربوط می باشد. هاگها را می توان بعنوان بخش های ریز و کوچک اجتماعات قارچی که اغلب در ساختارهای محدود و اختصاصی تولید می شوند و کاملا مجهز هستند تا اجتماع جدیدی را مستقل از قارچهای اصلی و شاید دور از آن آغاز کنند تعریف نمود.
این تعریف مستقل از جزئیات تولیدشان هستند چه به طریق جنسی و چه غیر جنسی و هیچ توجهی به اندازه شکل یا مشخصه های خاص نمی شود.حتی این اصطلاح شامل conidiaاست که همان conidiaزیر بصورت انحصاری یا حد اقل عمدتا در dicaryotization عمل می کنند و بنابر این ممکن است همچنین بعنوان نطفه ای ها تعیین شوند. بدیهی است که چنین تعریف گسترده ای مشخصه های بیشتری را از هاگها بر طبق نوع آنها شکل و عملکردشان طلب می کند.

انواع هاگها:
اساسا باید تمایزی بین هاگها وجود داشته باشد هسته برخی محصول تقسیم سلولی تقسیم هاگها ، مانند ascospore یا basidiospore هستند و برخی دیگر توسط تقسیم غیر مستقیم تولید می شوند. بویژه باید به یاد داشته باشیم همانطور که قبلا بررسی کردیم و همانگونه که ascomycete چهار هاگی و یا basidiomy دوهاگی نشان می دهند ، تقسیم سلولی هاگها همواره تک هسته ای نیستند و یا برای پراکندگی های وسیع و گسترده تولید نمی شوند.
با وجود این بر حسب نقش اکولوژیکی ، این استثناها نادیده گرفته می شوند. بین تقسیم غیر مستقیم هاگ ها ، آنهایی که قادر به حرکت هستند ، هاگهای جانوری یا هاگهای گیاهی محدود بر قارچهای پایین تر my cete ماده و chytridiomy نیستند. جنبندگی و حرکت فایده ای در آب می باشد مکانیکه هاگهای این قارچها قادر به شنا کردن به سوی زمینه های جدید می باشند. با وجود این در درازمدت این احتمال نامساعد و مضر می شود. عفالیت به آب سیال و مایع محدود می گردد و خود شناور شدن شکل ناکافی از انتقال گسترده می باشد. از انجایی که شتاب ها در محدوده چند سانتی متر در هر ساعت هستند و چون هیچگونه موجود زنده تک سلولی در یک خط مستقیم شنا نمی کند و ذخایر انرژی تنها چند ساعت دوام می آورند ، فاصله و مسافت بدست آمده مینی اسکول است. انتقال در مسافت های بیش از حدود یک متر دیگر مکانیزمها را می طلبد که بخوبی توسط mycete ماده نشان داده شده است.

پراکندگی و تکثیر وانتشار
علی رغم موفقیت ظاهری تولید هاگ همانطور که در نمونه پنی سیلیوم یا اسپرگیلاس نشان داده شد تنها بطور متوسط و معتدل کافی و مفید می باشد در صورتیکه به توده های فراوان هاگهای مرود نیاز برای ضمانت بقا گونه ها توجه شود. بنابر این غیر منتظره نیست که وسایلی جهت افزایش موفقیت در تجمع اجتماعات زمینه های جدید با بهبود انتقال مقصد یابی و روشهای دستیابی به این زمینه ها توسعه داده شوند. می توان با تراشیدن سطح هاگها شروع کرد. گندم ها یا زگیلها یا برامدگیها و دیگر دنباله ها حساسیت و اصطکاک در برابر هوا (یا آب برای قارچهای آبی) را افزایش می دهند و بنابر این بر حفظ توده شدن هاگها در میانه محیط کشت کمک می کنند . دنباله ها یا چسبندگیها همچنین به چسبیدن هاگها بر رویه و سطح خارجی یک گیاه یا میزبان حیوان یا دیگر زمینه ها کمک می کند.