سرعت نور از دیدگاه الکترودینامیک

از اولین موضوعاتی که در اپتیک بدان اشاره می شود, این است که سرعت نور در برخورد با محیط های غیرشفاف به n ۱ سرعت آن در خلأ کاهش می یابد, که ضریب شکست آن محیط است

از اولین موضوعاتی که در اپتیک بدان اشاره می شود، این است که سرعت نور در برخورد با محیط های

غیرشفاف به ۱/n سرعت آن در خلأ کاهش می یابد. که ضریب شکست آن محیط است.

این مسئله را با استفاده از تئوری الکترودینامیک هم می توان حل کرد: در محیط غیرشفاف یادر اینجا اصطلاحاً "ماده دی الکتریک" گذردهی دیگر e۰ نیست بلکه مقداری دیگر دارد (e)، که تابعی معلوم از ویژگیهای بنیادی تر ماده دی الکتریک یعنی پذیرفتاری الکتریکی آن (Xe) است. حل معادله ماکسول با گذردهی جدید منجر به موج جدیدی می‌شود که با سرعتی کمتر از C، یعنی C/n حرکت می‌کند. رابطه X و این ضریب n نیز به سادگی بدست می‌آید. اگر بخواهیم کمی پیشتر رویم، دامنه امواج عبوری و بازتابی را نیز می‌توانیم با اعمال شرایط مرزی معادلات ماکسول در مرز دی الکتریک بدست آوریم.