آمارهای ثبتی

تعریف آمارهای ثبتی و ویژگی های آن مزایای این روش و مقایسه آن با سرشماری .....