اثر دوپلر در امواج الکترومغناطیسی

در امواج الکترومغناطیسی هم مانند امواج صوتی اثر دوپلر مشاهده می شود . اما مورد این امواج به دو دلیل با امواج صوتی فرق دارد.