اثر دوپلر در امواج الکترومغناطیسی

در امواج الکترومغناطیسی هم مانند امواج صوتی اثر دوپلر مشاهده می شود اما مورد این امواج به دو دلیل با امواج صوتی فرق دارد

در امواج الکترومغناطیسی هم مانند امواج صوتی اثر دوپلر مشاهده می شود . اما مورد این امواج به دو دلیل با امواج صوتی فرق دارد. اولاً انتشار امواج صوتی به محیطی مادی مانند هوا نیاز دارد. در اثر دوپلر برای امواج صوتی، حرکت (منبع صوت، ناظرو خود امواج) نسبت به این محیط مادی اهمیت دارد. اما در اثردوپلر برای امواج الکترومغناطیسی، حرکت نسبت به محیط نقش مهمی ندارد، زیرا انتشار این امواج به محیط نیاز ندارد ...