بررسی اثر افزودنی های پلیمری اتیلن پروپیلن دی ان مونومر, DMAEMA و HEMA در بهبود ویسکوزیته روغن موتور

در حال حاضر, یکی از روش های معمول و اقتصادی برای بالابردن شاخص ویسکوزیته روغن موتور, استفاده از مواد پلیمری است

در حال حاضر، یکی از روش های معمول و اقتصادی برای بالابردن شاخص ویسکوزیته روغن موتور، استفاده از مواد پلیمری است. بدین منظور از افزودنی پلیمری اتیلن پروپیلن دی ان مونومر که از خانواده کوپلیمرهای اولفینی است، برای بهبود ویژگی های ویسکوزیته روغن موتور استفاده می شود. در این تحقیق، به بررسی مقایسه ای اثر مقدارهای متفاوت این پلیمر روی ویژگی های ویسکوزیته روغن موتور پرداخته شده است.

با استفاده از روشFull Experimental Design ، مقدارهای متفاوت مواد افزودنی به روغن پایه HVI -SN۱۵۰ طی ۱۶ آزمایش در راکتور مجهز به هم زن، به یکدیگر افزوده شد و روی روغن های فرموله شده آزمایش هایVI ،CCS و SSI انجام و نتیجه های حاصل تحلیل شد. نکته مورد توجه، دستیابی به نمونه ای است که دارای شاخص ویسکوزیته و پایداری برشی بالا باشد و همچنین بهترین عملکرد را در دمای عملیاتی پایین دارا باشد. از این رو، شاخص های بهترین نمونه روغن تهیه شده، با دو نمونه روغن موتور داخلی و خارجی مقایسه شده است. نتیجه های این تحقیق نشان داد که در هر یک از نمونه ها، میزان شاخص ویسکوزیته روغن با افزایش مقدار اتیلن پروپیلن دی ان مونومر، افزایش می یابد. همچنین ماده دی متیل آمینو اتیل متاکریلات نسبت به هیدروکسی اتیل متاکریلات، شاخص ویسکوزیته را بهتر بالا می برد.

حسن پهلوان زاده

مهدی زارع

منوچهر یزدانی راد