معماران بزرگ این کاخ بلند

سرگذشت ریاضیات به عنوان یکی از فرآورده های ذهن آدمی و بازتابنده روابط علی بین پدیده های طبیعی دریچه تازه یی از شناخت موسوم به معرفت ریاضی به سوی آدمی گسترده است که در مسیر تکامل خود از سه نقطه عطف تاریخی گذر کرده اند.