شگفتی های ریاضی عدد پی و نپر

اثبات غیر جبری بودن پی و نپر

تسلیم ناپذیری عدد پی ، نه تنها متخصصان و ریاضی دانان ، بلکه حتی افراد غیر متخصص و گاهی عامی را هم به طرف خود جلب می کرد . در طول قریب دوهزار سال ، هزاران متخصص و غیر متخصص تلاش می کردند تا مساله « تربیع دایره » را حل کنند .منظور از «تربیع دایره» [ به مربع در آوردن دایره] ، پیدا کردن مربعی بود که مساحت آن برابر با مساحت دایره مفروض باشد . مساحت دایره برابر است با حاصلضرب محیط در نصف شعاع آن . و چون ضرب دو پاره خط در یکدیگر ( یعنی پیدا کردن پاره خطی که طول آن برابر حاصل ضرب طول های دو پاره خط مفروض باشد) ، با وسیله های عادی رسم ( یعنی پرگار و خط کش ) میسر بود ، بنابراین مساله تربیع دایره ، به اینجا می رسید که پاره خطی برابر با طول محیط دایره و یا سرانجام پاره خطی برابر پی ساخته شود .

سبزلیانی

منبع کتاب تربیع

دایره ترجمه استاد شهریاری