ریاضیات و سایر علوم

فیزیک علمی است که قوانین حاکم بر جهان طبیعت را بصورت مدون بیان می کند

فیزیک علمی است که قوانین حاکم بر جهان طبیعت را بصورت مدون بیان می کند. بنابراین برای ارائه این قوانین بصورت معادلات و روابط ریاضی ، لازم است که یک فیزیکدان باید با اصول و قوانین اساسی ریاضی آشنا باشد.

یاسر هاشمی