بررسی تاثیر عملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار, خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶L

در این پژوهش تاثیر پیرسازی در محدوده دمایی ۵۵۰ ۵۸۰oC به مدت ۱ تا ۱۰۰ ساعت بر ریزساختار, خواص کششی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی L۳۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است

در این پژوهش تاثیر پیرسازی در محدوده دمایی ۵۵۰-۵۸۰oC به مدت ۱ تا ۱۰۰ ساعت بر ریزساختار، خواص کششی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی L۳۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است.

بدین منظور از روشهایی شامل بررسی های متالوگرافی، اندازه گیری فریت دلتا توسط فریتوسکوپ، و بررسی های شکست نگاری استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش دما و زمان پیرسازی، انحلال فریت دلتا، تشکیل شبکه بهم پیوسته فاز سیگما، و پیشروی کروی شدن در ریزساختار مشاهده می شود.

تغییرات ساختاری فوق موجب القای نوعی انتقال در رفتار شکست از نرم به ترد می شوند که کاهش شدید کرنش شکست و انرژی ضربه شارپی را تا ۹۰% به دنبال داشته و در مورفولوژی های خاصی مانند موزاییکی و دیمپلی ترد بر روی سطوح شکست نمود می یابند. پیامدهای رفتار فوق در ارتباط با انتخاب دمای مناسب عملیات تنش زدایی از طریق تقسیم پنجره عملیات پیرسازی به سه ناحیه مورد بحث قرار گرفته است.

علی عماری الهیاری

حسن فرهنگی

سیدمحمدمهدی هادوی