چگونه چون انیشتین بیندیشیم؟

این روز‌ها که جرات دیوانگی کم است...