مقالة تاریخی لُبِگ در انتگرال

هانری لبگ در ۱۹۰۱م مقالة کوتاهی در گزارش جلسات آکادمی پاریس به چاپ رساند که مبنای رسالة دکتری او قرار گرفت این مقاله همراه با نوشته هایی از اِمیل بُرِل راجع به اندازه, نقطة عطف مهمی در تحول آنالیز حقیقی به شمار می آید ترجمه و شرح این مقاله, موضوع نوشتة حاضر است

هانری لبگ در ۱۹۰۱م مقالة کوتاهی در گزارش جلسات آکادمی پاریس به چاپ رساند که مبنای رسالة دکتری او قرار گرفت. این مقاله همراه با نوشته‌هایی از اِمیل بُرِل راجع به اندازه، نقطة عطف مهمی در تحول آنالیز حقیقی به شمار می‌آید. ترجمه و شرح این مقاله، موضوع نوشتة حاضر است. در این شرح به ویژه از چند منبع بهره می‌گیریم که یکی از آن‌ها حواشی سه نفر از اعضای آکادمی علوم بر چاپ جدید این مقاله در تاریخ ۲۰۰۱ م است با عنوان «گرامی‌داشت یکصدمین سال مقالة لبگ».

نویسنده : ارسلان شادمان