هستی و حیات

ویژگی های متعددی از جهان ما, که بعضی از آنها برای تکامل هر نوع حیاتی پیش نیاز به نظر می رسند, به نحو بارزی به روابط ظاهراًً تصادفی بین ثابت های فیزیکی بستگی دارند

ویژگی‌های متعددی از جهان ما، که بعضی از آنها برای تکامل هر نوع حیاتی پیش‌نیاز به نظر می‌رسند، به نحو بارزی به روابط ظاهراًً تصادفی بین ثابت‌های فیزیکی بستگی دارند. این امر، برخی از فیزیکدان‌های معاصر را به این وادی کشانده که گویا هستی و حیات با هم عجین شده‌اند. در این نوشتار، ضمن برشمردن مبانی این نظریه، که به اصل آنتروپیک معروف شده‌است، به بررسی اجمالی آرأ موافق و مخالفی که در این زمینه وجود دارد می‌پردازیم.

عبدالرضا سلیمانیان