هستی و حیات

ویژگی‌های متعددی از جهان ما، که بعضی از آنها برای تکامل هر نوع حیاتی پیش‌نیاز به نظر می‌رسند، به نحو بارزی به روابط ظاهراًً تصادفی بین ثابت‌های فیزیکی بستگی دارند.