سیر هندسه اقلیدسی از اقلیدس تا شیخ الرئیس بوعلی سینا

کتاب اصول اقلیدس با دو ترجمه, معروف به هارمونی و مأمونی مشتمل بر سیزده مقاله در دوره نهضت ترجمه وارد فرهنگ اسلامی شد

کتاب اصول اقلیدس با دو ترجمه، معروف به هارمونی و مأمونی. مشتمل بر سیزده مقاله در دوره نهضت ترجمه وارد فرهنگ اسلامی شد اما هندسه موجود در منابع أسلامی، دومقالهء دیگر از ایسقلاوس را نیز دربردارد. بوعلی نیز در نگارش هندسهء شفا با اصل قرار دادن همین پانزده مقاله، به ارائهء أستدلال های خویش پرداخته است. در این مقاله، برای آشنایی با نحوه استدلال بوعلی سینا، قضیه تقسیم خط به نسبت ذات وسط و طرفین عرضه و تبیین می شود.

نویسنده : عبدالله انوار