آرا و آثار حنین بن اسحاق

حنین بن اسحاق ۱۹۴ ۲۶۰ق یکی از پرکارترین دانشمندان دورة اسلامی است او در طب, فلسفه, منطق, اخلاق, علوم طبیعی و کلام مسیحی آثار فراوانی تألیف و ترجمه کرده است

حنین بن اسحاق (۱۹۴-۲۶۰ق) یکی از پرکارترین دانشمندان دورة اسلامی است. او در طب، فلسفه، منطق، اخلاق، علوم طبیعی و کلام مسیحی آثار فراوانی تألیف و ترجمه کرده است. در این مقاله ضمن معرفی مهم‌ترین آثار او در طب و فلسفه و منطق، گزارشی مختصر از آرای وی در کلام مسیحی عرضه می‌شود. جدول شمارة ۲ نیز تلخیصی سودمند از رسالة حنین دربارة آثار جالینوس است که حاوی فهرست نسبتاً کاملی از ترجمه‌های پزشکی حنین و یاران اوست. این مقاله در حقیقت بخش دوم جستاری است که در شمارة پیشین مجلّة تاریخ علم با عنوان «مدرسة ترجمة حنین بن اسحاق» به چاپ رسیده است.

نویسنده : سید احمد هاشمی