مجلس, محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تألیف یک رساله از محمد زکریای رازی

در این مقاله پیشگفتار رساله ای دربارهء داروهای مرکب ایارجات مطرح شده است

در این مقاله پیشگفتار رساله ای دربارهء داروهای مرکب (ایارجات) مطرح شده است. این پیشگفتار در واقع گزارشی ازمجلس یا گردهمایی علمی پزشکان هم عصر محمد بن زکریای رازی است که با حضور او و غالبآ شاهزاده یا حاکم، به منظور تبادل نظر دربارهء مسائل پزشکی (بیماری ها و درمان آن ها) برپا می شده است.

نویسنده : مهرنازکاتوزیان صفدی