ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم AA۵۰۸۳-H ۳۲۱ در محیط NaCl ساکن به روش امپدانس الکتروشیمیایی

در این تحقیق از تکنیک EIS به منظور مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم AA۵۰۸۳-H۳۲۱ در محیط %۳.۵ NaCl استفاده شد.

در این تحقیق از تکنیک EIS به منظور مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم AA۵۰۸۳-H۳۲۱ در محیط %۳.۵ NaCl استفاده شد. داده های امپدانس طی ۲۴۰ ساعت از غوطه وری و در زمانهای مختلف بدست آمده و سپس سطح و مقطع نمونه ها توسط SEM و EDAX مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد که امپدانس سطح نمونه در زمانهای مختلف تحت کنترل واکنشهایی است که بر روی لایه پاسیو روی ترکیبات بین فلزی و همچنین لایه پاسیو زمینه رخ می دهد. بنحوی که با تشدید نرخ واکنشهای آندی و کاتدی در ۲۴ ساعت اولیه، امپدانس کل سطح کاهش یافته ولی پس از تجمع محصولات خوردگی در داخل حفرات و فروکش نمودن واکنشهای کاتدی بر روی ترکیبات بین فلزی، امپدانس سطح دوباره افزایش می یابد. همچنین وقوع خوردگی حفره ای بر روی این آلیاژ و ناهمگنی سطحی ناشی از آن باعث بروز رفتار غیر ایده آل در خازن مورد استفاده در مدارهای الکتریکی شده و المان فاز ثابت در این مدارها جایگزین می گردد.