اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی, شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن نایلون ۶

آلیاژها با نسبت اجزای مختلف پلی پروپیلن و نایلون ۶ ۱۰ ۵۰ درصد وزنی همراه با مقادیر متفاوت ۰ ۱۰ درصد وزنی پلی پروپیلن عامل دار شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگار کننده با استفاده از یک مخلوط کن آزمایشگاهی مرحله ای تهیه شدند

آلیاژها با نسبت اجزای مختلف پلی پروپیلن و نایلون ۶ ۱۰-۵۰) درصد وزنی( همراه با مقادیر متفاوت ۰-۱۰) درصد وزنی( پلی پروپیلن عامل دار شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگار کننده با استفاده از یک مخلوط کن آزمایشگاهی مرحله ای تهیه شدند. خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژها اندازه گیری شد. خواص رئولوژیکی آلیاژها در سرعتهای برش کم و زیاد به مقدار و اندازه ذرات فاز پراکنده )نایلون ۶ ( بستگی دارد. با افزایش مقدار سازگار کننده به علت تقویت برهم کنش بین فازی گرانروی آلیاژ افزایش می یابد. با افزایش مقدار نایلون ۶ تعداد و اندازه ذرات فاز پراکنده افزایش می یابد و در آلیاژ دارای ۵۰ درصد وزنی نایلون ۶ ساختار بهم پیوسته مشاهده می گردد. اندازه ذرات فاز پراکنده در مجاورت سازگار کننده کم می شود. نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی نشان می دهد که درصد تبلور نایلون ۶ با افزایش مقدار سازگار کننده کاهش می یابد. با روش طیف سنجی زیر قرمز انتقال فوریه وجود پیوند بین نایلون ۶ و سازگار کننده تایید می شود.

مهدی افشاری

محمد حقیقت کیش

حسین نازک دست

عبدالرسول ارومیه ای