اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون ۶

آلیاژها با نسبت اجزای مختلف پلی پروپیلن و نایلون ۶ ۱۰-۵۰) درصد وزنی( همراه با مقادیر متفاوت ۰-۱۰) درصد وزنی( پلی پروپیلن عامل دار شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگار کننده با استفاده از یک مخلوط کن آزمایشگاهی مرحله ای تهیه شدند