بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماریSSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder-Mead

در تحقیق حاضر ابتدا برای هیدرو کربنهای خالص سبک و سنگین معادله حالت آماری SAFT بررسی شده است.