تغییرات غلظت چربی های خون متعاقب مسمومیت با جیوه

جیوه یکی از عناصر واسطه جدول تناوبی است که تاکنون به عنوان عنصر سمی بررسی شده است. توجه به کاربرد وسیع آن موجب شده است تا تاثیر این عنصر بر پارامترهای خونی تایید شود.