تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش های مختلف شناسایی آن

از پارامترهای موثر درتعیین خواص کیتوسان درجه استیل زدایی این پلیمر است.