تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش های مختلف شناسایی آن

از پارامترهای موثر درتعیین خواص کیتوسان درجه استیل زدایی این پلیمر است

از پارامترهای موثر در تعیین خواص کیتوسان درجه استیل زدایی این پلیمر است. دراین پژوهش ، با استفاده از سه پلیمر اولیه کیتوسان با درجه استیل زدایی(DD) تقریبا نزدیک بهم و وزن های مولکولی متفاوت، ۷ نوع دیگر ازاین پلیمر تهیه شد. سپس، در شرایط دمایی ثابت اثر زمان روی واکنش استیل زدایی کیتوسان بررسی شد که نتایج رابطه مستقیم بین زمان انجام واکنش و درجه استیل زدایی پلیمر را نشان می دهد. همچنین اثر DD و وزن مولکولی درمیزان بلورینگی پودر کیتوسان بررسی شد.

نتایج نشان می دهدDD اثر مهمی بربلورینگی دارد، بطوری که درصد بلورینگی پس از گذر از نقطه ماکسیممی با افزایشDD دوباره کاهش می یابد. اندازه گیری وزن مولکولی پلیمرهای استیل دار شده و استیل زدایی شده به روش گرانروی سنجی تغییرات زیادی نسبت به پلیمرهای اولیه نشان می دهد که این تغییرات مشاهده شده به تغییرات ساختاری کیتوسان دراثر ایجاد پیوند هیدروژنی درمحلول اسیدی (حلال گرانروی سنج) و نیز خطای این روش نسبت داده می شود.

برای تعیین درجه استیل زدایی محصولات، دو روش طیف سنجی زیر قرمز و تیترکردن اسیدی با هیدروژن برمید بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مقدار DD گزارش شده برای کیتوسان کاملا به نوع روش تجزیه ای بکار گرفته شده بستگی دارد. درتمام نمونه ها مقادیرDD محاسبه شده با استفاده از روش تیترکردن با هیدروژن برمید بیشتر از نتایج حاصل از روش طیف سنجی زیر قرمز است. بنابراین، هنگام گزارش مقدار DD کیتوسان، ذکر روش تجزیه ای بکار گرفته شده ضروری است.

سیدمجتبی تقی زاده

میترا تک روستا

گلناز داوری

مریم یوسفی