تهیه ایتریم بیسموت گارنت به روش ژل سیترات و بررسی سیستم آلاینده آن با اکسید منگنز

ایتریم بیسموت گارنت YBG و سیستم آلاینده آن با اکسید منگنز به روش ژل سیترات تهیه شد

ایتریم بیسموت گارنت (YBG) و سیستم آلاینده آن با اکسید منگنز به روش ژل سیترات تهیه شد. شرایط و روند دستیابی به فاز خالص به روش پراش پرتو X تایید شد. مطالعه گارنت به دست آمده از طیف سنجی FTIR و SEM و نیز مطالعه DTA آن نشان می دهد که محصول دارای دانه بندی همگن، و تک فاز است. تغییرات اندازه ذرات بر حست مقدار منگنز آلایش یافته و نیز وابستگی آن به زمان گرمادهی نیز بررسی شده اند.

عبدالعلی عالمی

محمد یوسفی قلعه جوق