مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته های کلاژن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ SEM

امروزه فلز تیتانیوم به خاطر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص سبک, محکم و غیر قابل فرسایش کاربرد زیادی در دندانپزشکی, ارتوپدی و جراحی فک و صورت دارد

امروزه فلز تیتانیوم به خاطر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص (سبک، محکم و غیر قابل فرسایش) کاربرد زیادی در دندانپزشکی، ارتوپدی و جراحی فک و صورت دارد به همین علت مطالعات زیادی بر روی این فلز انجام گرفته است تا بتوان راهی پیدا کرد که فلز کارگزاری شده در بافت استخوان بیشترین استحکام و چسبندگی را به بافت استخوان پیدا کند به همین علت لازم است که شرایط مشابه بدن (استخوان) را برا ی این فلز فراهم کرده و مکانیسم ساخته شدن رشته کلاژن را بر روی فلز تیتانیوم بررسی کنیم، یکی از این مطالعات کشت سلولهای استئوبلاست به روی فلز تیتانیوم در شرایط آزمایشگاهی و مطالعه چگونگی ساخته شدن رشته های کلاژن بر روی آنها می باشد. در این تحقیق به مطالعه کشت سلولها ی استئوبلاست (بعنوان سلولهای تولید کننده رشته کلاژن) به روی فلز تیتانیوم پرداختیم و روند ساخته شدن رشته های کلاژن و چگونگی اتصال آنرا به وسیله میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ بررسی کردیم. ابتدا ۱۲۰ قطعه فلز تیتانیوم تهیه شد و به ۲ گروه مساوی تقسیم گردید (شاهد و تحت آزمایش) بعد از صیقل دادن سطح تیتانیوم آنها را استریل کرده و تنها در گروه تحت آزمایش رسوب کلسیم بر روی آنها پوشانده شد، سپس سلولهای استئوبلاست استخوان خرگوش (MCM۳T۳-E۱) در شرایط استریل به روی این فلز کشت داده و با قرار دادن آنها در انکوباتور CO۲ دار شرایط لازم جهت تزاید و تشکیل رشته های کلاژن برای سلولها فراهم گردید، در روزهای ۷، ۵، ۳، ۲، ۱ و ۱۵ فلزهای تیتانیوم هر دو گروه از انکوباتور خارج شده و با چسبهای کاغذی سلولها از سطح فلز جدا شد سپس سطح فلز با لایه نازکی از فلز طلا (به وسیله دستگاه Gold coating) پوشانده شد و با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ بررسی گردید، نتایج نشان داد که سلولها به خوبی در محیط کشت رشد کردند و این سلولها از روز ۳ بعد از کشت رشته ها ی کلاژن را تولید می کردند که در گروه تحت آزمایش این رشته ها به سختی به محل رسوبات کلسیم متصل می شدند (ساختمان لنگری) اما در گروه شاهد که تیتانیوم فاقد رسوب کلسیم بود رشته های کلاژن به فلز متصل نمی شدند. با افزایش زمان کشت به علت افزایش میزان تولید کلاژن چسبندگی زیاد آنها به فلز، جدا کردن سلولها از سطح فلز تیتانیوم در روز ۷ و ۱۵ امکان پذیر نبود که علت آن افزایش سطح اتصال سلولها با رشته های کلاژن و سطح فلز تیتانیوم می باشد، پس نتیجه می گیریم که استفاد ه از رسوبات کلسیم به همراه فلز تیتانیوم به میزان زیادی در ایجاد چسبندگی مابین رشته های کلاژن و فلز تیتانیوم نقش دارد و می توان با استفاد ه از فلز تیتانیوم به همراه رسوب کلسیم و رشته کلاژن اتصال محکمی ما بین فلز تیتانیوم و بافت استخوان در محل کارگزاری ایجاد کرد.

احمدرضا راجی

کیکوجی یاماشیتا