ابررساناهای دمای بالا با دید نوترونها

ثابت شده است که پراکندگی نوترون یک ابزار بسیار مهم در آشکارسازی خواص مغناطیسی ابررساناهای دمای بالا HTSC است

ثابت شده است که پراکندگی نوترون یک ابزار بسیار مهم در آشکارسازی خواص مغناطیسی ابررساناهای دمای بالا (HTSC) است. اطلاعات دقیق درباره بستگی انرژی و تکانه دینامیک مغناطیسی HTSC مستقیما بوسیله این روش بدست آمده است. در دهه اخیر با پیشرفت روش های رشد بلور، تک بلورهای HTSC با کیفیت بالا و در قطعات بزرگ، که برای انجام آزمایش پراکندگی نوترون اساسی است، در دسترس قرار گرفته است.

نتایج اندازه گیری پراکندگی نوترون بر روی این بلورها درک ما را از خواص مغناطیسی HTSC ها چه در حالت ابررسانایی (SC) و چه در حالت بهنجار افزایش داده است. در این مقاله مروری، بررسی نتایج پراکندگی نوترون بر روی دو خانواده اصلی La۲-xSrxCuO۴ (LSCOx), HTSC و YBa۲Cu۳O۶+x (YBCO۶+x)را با تاکید بر خواص پر اهمیت تر و عموما پذیرفته شده آنها در نظر می گیریم. از جمله این خواص حضور افت و خیزهای قوی پادفرومغناطیسی حتی در ناحیه آلاییدگی بهینه در دیاگرام فاز، قله تشدیدی نوترونی که با دمای گذار ابررسانایی Tc تغییر مقیاس می دهد، افت و خیزهای مغناطیسی نامتباین نوارها، و شبه گافی است که در حالت بهنجار مواد کم آلاییده وجود دارد.

زهرا یمنی