بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات نوع بطری و بررسی خواص بلورینگی, مکانیکی و رئولوژیکی آن

کاربرد مواد پلاستیکی در بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی در کشورمان رو به افزایش است

کاربرد مواد پلاستیکی در بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی در کشورمان رو به افزایش است. این موضوع باعث افزایش مداوم ضایعات پلاستیکی در زباله های شهری شده است و مشکلات متعددی از نظر آلودگی زیست محیطی، مسایل بوم شناختی و اقتصادی را به بار آورده است. ضایعات PET که از بسته بندی مواد و بطریهای نوشابه بدست می آید دارای مزایایی از جمله بازیافت مکرر و کاربرد مواد بازیافتی برای مصارف مختلف است.

در این پژوهش فراورش و اصلاح خواص مخلوط PET خالص و ضایعات آن و استفاده از PP-g-MA به عنوان یک پلیمر اصلاح کننده در مخلوط بررسی شده است. بدین ترتیب که ابتدا بطریها و قطعات پیش شکل گرفته PET جمع آوری، آسیاب، شستشو و خشک شده است. پس از بهینه سازی شرایط فراورش نمونه ها با استفاده از سه دستگاه روزن ران تک پیچه، دو پیچه همسوگرد و ناهمسوگرد فراورش شده و در مرحله بعدی خواص محصولات با روشهای مختلف بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که وزن مولکولی و خواص دیگر با افزایش میزان ضایعات تضعیف می شود، ولی با افزودن مقداری از PP-g-MA به مخلوطی از PET خالص و ضایعات آن خواص مکانیکی بهبود می یابد، درصد بلورینگی کاهش یافته و جرم مولکولی متوسط و گرانروی افزایش پیدا می کند.

علیرضا ممی زاده کقال

عبدالرسول ارومیه ای

اسماعیل قاسمی