مطالعه اثر همزمان افزودنی های پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی

در این پژوهش, اثر هسته زایی دو ماده پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و دی پارا متیل دی بنزیلید ن سوربیتول MDBS به عنوان عامل هسته زا شفاف کننده روی پلی پروپیلن بررسی شده است

در این پژوهش، اثر هسته زایی دو ماده پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و دی پارا متیل دی بنزیلید ن سوربیتول (MDBS) به عنوان عامل هسته زا - شفاف کننده روی پلی پروپیلن بررسی شده است. خاصیت هسته زایی این مواد با ارزیابی افزایش دمای تبلور پلی پروپیلن (PP) به کمک دستگاه گرما سنج تفاضلی پویشی و شفاف کنندگی آنها با ارزیابی شفافیت PP به وسیله دستگاه طیف نورسنج فرا بنفش بررسی شد. عوامل موثر در دو متغیر یاد شده، با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی ارزیابی شد و شرایط بهینه برای افزایش دمای تبلور و نیز شفافیت PP معین شد. همچنین، اهمیت عوامل موثر بر افزایش این دو عامل محاسبه شد. نتایج نشان می دهد مهمترین عامل در افزایش دمای تبلور PP مقدار MDBS بوده و مهمترین عامل اثر گذ ار در افزایش شفافیت PP، نوع پلی پروپیلن مصرفی است.

محمدعلی سبزعلی ناصری

عبدالرسول ارومیه ای

محمد رضوی نوری