استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد

کیتوسان قارچی زیست پلیمری ارزشمند و دارای خواص ویژه ای است که تولید آن در تخمیر حالت جامد از قارچ ها به عنوان روشی جدید مطرح است

کیتوسان قارچی زیست پلیمری ارزشمند و دارای خواص ویژه ای است که تولید آن در تخمیر حالت جامد از قارچ ها به عنوان روشی جدید مطرح است. در این پژوهش، با رشد گونه های قارچ آسپرژیلوس نایجر روی کنجاله سویا، پنبه دانه، ذرت و کلزا به عنوان سوبسترای جامد دارای نیتروژن، توانایی تولید کیتوسان و اثر درصد نیتروژن، گونه قارچی و رطوبت سوبسترای جامد در مقدار تولید بررسی شد.

در تمام گونه های آسپرژیلوس نایجر (PTCC) با کدهای ۵۰۱۲، ۵۰۱۰ و ۵۱۰۳، مقدار کیتوسان در روز چهارم به طور میانگین (برای رطوبت تقریبی ۳۶ درصد و ۶.۴= pH در مورد دو سوبسترای پنبه دانه و سویا) تقریبا (kg ماده خشک/g) ۱۲.۶۹۱ بدست آمد. از گونه ۵۰۱۲ در محیط کنجاله سویا با رطوبت تقریبی ۳۷ درصد در روز دوازدهم، مقدار (kg ماده خشک/g) ۱۷.۰۵۳ و در گونه ۵۰۱۰ در محیط کنجاله پنبه دانه در روز هشتم، (kg ماده خشک/g) ۱۷.۹۷ کیتوسان استخراج شد.

سعید محمدبیگی

ویدا مقصودی

سهیلا یغمایی

زهرا قبادی نژاد