تجزیه بیولوژیکی نفتالن با استفاده از باکتریهای جدا شده از آب دریای خزر

باکتریهای تجزیه کننده نفتالن از نمونه های آب دریای خزر بنادر نوشهر و امیرآباد در محیط کشت پایه حاوی املاح معدنی, نفتالن و عناصر کمیاب غنی سازی شده و محیط آگاردار جداسازی گردید

باکتریهای تجزیه کننده نفتالن از نمونه های آب دریای خزر (بنادر نوشهر و امیرآباد) در محیط کشت پایه حاوی املاح معدنی، نفتالن و عناصر کمیاب غنی سازی شده و محیط آگاردار جداسازی گردید. برای شناسایی افتراقی گونه های جدا شده از آزمونهای بیوشیمیایی استفاده گردید. انکوباسیون در دمای ۳۰oC و دوره های زمانی ۷۲-۲۴ ساعت صورت گرفت. پس از جداسازی باکتریها، جنسهای باسیلوس (Bacillus sp.)، سودوموناس (Pseudomonas sp.) و ویبریو (Vibrio sp.) به عنوان گونه های شاخص برای ارزیابی تجزیه نفتالین در سیستم Bacth بررسی شدند.

دو غلظت مورد استفاده نفتالن ۳۰ و ۴۰mM، دمای ۲۵oC، مقدار مورد استفاده باکتریهای شاخص۱۰۶ و زمان مورد نیاز نیز صفر تا ۳۱۲ ساعت انتخاب شد. نتایج نشان داد که غلظت ۳۰ و ۴۰mM نفتالن در حضور جنس باسیلوس (Bacllus sp.) پس از ۳۱۲ ساعت به ترتیب به ۹.۴۵ و ۳.۴۲mM رسیده و در حدود ۶۸.۵% و ۹۱.۴۲% کاهش داشت. غلظت ۳۰ و ۴۰mM نفتالن در حضور جنس سودوموناس (Pseudomonas) پس از ۳۱۲ ساعت به ۷.۵۶ و ۹.۴۵mM رسیده و در حدود ۷۴.۸% و ۷۶.۳۷% کاهش داشت. غلظت ۳۰ و ۴۰mM نفتالن در حضور جنس ویبریو (Vibrio sp.) پس از ۳۱۲ ساعت به ۱۰.۵۴ و ۱۰.۳۹mM رسیده و در حدود ۶۴.۸۶% و ۷۴.۲۰% همراه با کاهش بود. بین باکتریهای آزمایش شده، جنس باسیلوس از قدرت تجزیه کنندگی بیشتری برخوردار بوده است.

زهرا یعقوب زاده

رضا صفری