بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری

در فرایند خالص سازی کیتین از املاح, پروتیین و رنگدانه شرایط فرایند استخراج از جمله دما, زمان و غلظت مواد بکار رفته موثرند

در فرایند خالص سازی کیتین از املاح، پروتیین و رنگدانه شرایط فرایند استخراج از جمله دما، زمان و غلظت مواد بکار رفته موثرند. در این مطالعه، کیتین از روشهای مختلف از ماده اولیه پوست میگوی آبهای خلیج فارس استخراج شده و شرایط فرایند استخراج کیتین بهینه سازی شد و کیتینی با درصد نیتروژن ۶.۸ درصد، خاکستر ۳۴ درصد و وزن مولکولی ۳.۲۲?۱۰۶ بدست آمد. بازدهی استخراج کیتین از پوست میگو ۲۵-۳۰ درصد بود. میزان استیل زدایی و وزن مولکولی از مشخصات مهم و مرتبط با مصرف کیتوسان در کاربردهای مختلف از جمله پزشکی است. در این مطالعه، اثر برخی عوامل بر میزان استیل زدایی مانند زمان واکنش، دما و منبع پوست میگو بررسی و حدود مناسب این عوامل معین شد. نتایج نشان می دهد که در محدوده دمایی ۹۰oC و مدت واکنش ۵ ساعت از پوست میگوی تازه می توان کیتوسان با درجه استیل زدایی ۸۶ درصد و وزن مولکولی ۳.۵۷?۱۰۵ بدست آورد. بازدهی تهیه کیتوسان از کیتین ۷۵-۸۰ درصد است. آزمون In vitro انجام شده روی این نمونه کیتوسان نشان دهنده زیست سازگاری آن است.

نکیسا یعقوبی

حمید میرزاده

فرزین هرمزی