مدلی برای تعیین توزیع بهینه اربیوم در مغزی فیبرهای نوری اربیومی تقویت کننده به منظور بالا بردن بهره تقویت کنندگی آنها

این مقاله روشی را برای تعیین توزیع بهینه اربیوم جهت افزایش بهره تقویت فیبرهای اربیومی تقویت کننده ارائه می کند

این مقاله روشی را برای تعیین توزیع بهینه اربیوم جهت افزایش بهره تقویت فیبرهای اربیومی تقویت کننده ارائه می کند. توزیع‌های بهینه اربیوم به دست آمده در این مدل براساس نوع ساختار موجبری فیبر و میزان توان پمپ است . این توزیع‌های بهینه را برای فیبرهای رایج تک مدی و فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته به دست آورده‌ایم. توزیع‌های بهینه اربیوم به دست آمده به صورت شبه گاوسی هستند و شبه‌سازی بهره تقویت برای این دو نوع فیبر نشان می دهد که توزیع‌های به دست آمده برای فیبرهای رایج تک مدی بهره تقویت را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. نتایج به دست آمده برای تقویت فیبرهای با پاشندگی انتقال یافته با نتایج گزارش شده سایر طراحی ها مطابقت کامل دارد. روش ارائه شده در عین حال که برای اولین بار پیشنهاد می‌شود، کاملا کلی است و برای هر نوع فیبر تقویت کننده یا موجبر فعال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عزت اله ارضی

علیرضا حسنی

فرامرز اسماعیلی سراجی