نورهای شمالی و جنوبی

دانشمندان می گویند برای فوران های ناگهانی و حرکات سریع که گاه در نورهای شمالی و جنوبی مشاهده می شود توضیحاتی یافته اند به گفته آنها این پدیده ناشی از انتشار مقدار عظیمی انرژی ذخیره شده است که ۱۰۰ هزار کیلومتر بالاتر از سطح زمین در میدان مغناطیسی محافظ آن روی می دهد.