انتقال حرارت جابجایی اطراف پره های ضخیم کوتاه روی یک سطح

مطالعه روی پره ها و یا اشکال با مقطع مستطیلی اغلب در دو بعد بدون درنظر گرفتن اثر صفحه پایه انجام شده, در حالی که اگر پره ها کوتاه و ضخیم باشند اثر صفحه پایه در چگونگی حرکت و انتقال حرارت جابجائی بسیار قابل ملاحظه خواهد شد

مطالعه روی پره ها و یا اشکال با مقطع مستطیلی اغلب در دو بعد بدون درنظر گرفتن اثر صفحه پایه انجام شده، در حالی که اگر پره ها کوتاه و ضخیم باشند اثر صفحه پایه در چگونگی حرکت و انتقال حرارت جابجائی بسیار قابل ملاحظه خواهد شد. این مقاله هندسه جدیدی از استقرار پره ها را روی یک سطح بررسی می نماید. برای این منظور جریان آرام سیال همراه با انتقال حرارت سه بعدی در برخورد با مجموعه ای از پره های ضخیم موازی مانند آنچه در روی بعضی از مبدلهای حرارتی دیده می شود و یا مانند بلوکهای موازی ساختمانی مشاهده می گردد بررسی شده است.

معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود به کمک الگوریتم SIMPLC حل گردیده و چگونگی جدائی و برخورد سیال که کاملا با مطالعات دو بعدی متفاوت بوده بررسی شده است. اثر صفحه پایه از یک طرف و جریان آزاد بالای بلوک سبب تغییر موقعیت ناحیه برگشتی و کاهش شدید انتقال حرارت جابجائی در ناحیه متصل به صفحه پایه گردیده است. مطالعات حرکت سیال و جابجائی گرما برای نسبت مسدودیت و نسبت ارتفاع مختلف از پره ها انجام و نتایج در نمودارهای مختلف ارائه شده است.

محمود یعقوبی

حسین امنیه