تغییر حجم یاخته بسیط بدون تغییر فاز بلوری و پیدایش اثر کوندو در نقطه بحرانی ترکیبات بین فلزی بر پایه عنصر مغناطیسی Gd

در این مقاله نتایج اندازه گیری پراش پرتو X و تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب دمای ترکیبات بین فلزی Gd۲AuxAl۱ x گزارش شده است, تمامی نمونه ها دارای ساختار بلوری راستگوشه با گروه فضایی Pnma هستند

در این مقاله نتایج اندازه گیری پراش پرتو X و تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب دمای ترکیبات بین فلزی Gd۲AuxAl۱-x گزارش شده است، تمامی نمونه ها دارای ساختار بلوری راستگوشه با گروه فضایی Pnma هستند. در اندازه گیری پارامترهای شبکه با استفاده از پراش پرتو X انحراف از قاعده ویگارد دیده می شود. این انحراف در ۰.۴=x به بیشینه خود می رسد. همچنین ، یک تغییر حجمی ناگهانی به میزان ۶% در مقدار بحرانی ۰.۴=x رخ می دهد. برای همه نمونه ها، با افزایش پارامتر x، شاهد افزایش دمای کوری Tc هستیم. پذیرفتاری مغناطیسی (T) c نیز بر حسب پارامتر x کاهش می یابد. نتایج اندازه گیری مقاومت الکترویکی در نمونه با ترکیب بحرانی (۰.۴ (x= رفتاری شبیه به کوندو را نشان می دهد که در دیگر نمونه ها مشاهد نشد. این رفتار غیر منتظره برای ترکیباتی بر پایه عنصر Gd را می توان به زیر تراز f ۴ نسبت داد که الکترونهای آزاد را حول یون Gd جمع می کند.

مهدی واعظ زاده

مجید واعظ زاده

احمد یزدانی

علی کنزه قی