تولید آزمایشگاهی و تصویربرداری اولیه رادیوداروی ۱۸F ۶ – تیا – ۱۴ – فلوئورو – هپتادکانوییک اسید ۱۸F FTHA برای رادیوداروی کارکرد میوکارد

در این مطالعه رادیوداروی ۱۸F شش تیا ۱۴ فلوئورو هپتادکانوییک اسید و یا به اختصار ۱۸F FTHA که یکی از مهمترین رادیوداروهای حاوی رادیوایزوتوپ پوزیترون دهنده فلوئور ۱۸ میباشد تهیه شده است

● مقدمه:

در این مطالعه رادیوداروی [۱۸F] شش-تیا-۱۴ فلوئورو- هپتادکانوییک اسید و یا به اختصار [۱۸F] FTHA که یکی از مهمترین رادیوداروهای حاوی رادیوایزوتوپ پوزیترون دهنده فلوئور-۱۸ میباشد تهیه شده است.

● روش بررسی:

بررسی جهت تعیین بهترین دما برای فلوئورینه کردن و آبکافت، زمان و غلظت واکنشگرها به عمل آمد. در محیط بی آب استونیتریل و کریپتوفیکس ۲۲۲ و در دمای ??-??درجه واکنش فلوئوریناسیون انجام شد. سپس در محیط قلیایی پتاس ۰.۲ مولار و در دمای ۹۵ درجه آبکافت انجام گردید و پس از کروماتوگرافی و اسیدی کردن، رادیودارو روی ستون فاز معکوس تغلیظ شد. ماده نهایی توسط روش های RTLC/HPLC تحت کنترل کیفی قرار گرفت و سرانجام توسط آلبومین %۵ فرموله و به موشهای صحرایی سالم نر تزریق گردید و آزمونهای پراکنش زیستی و تصویربرداری بر روی آنها انجام گرفت.

● یافته ها:

مراحل کنترل کیفی محصول نشان داد که رادیوداروی تولید شده، دارای خصوصیات مناسب برای انجام اسکن رادیودارویی است. پس از نشاندار سازی مولکول دارویی و تایید خلوص نسبی آن به روشهای کروماتوگرافی خالص سازی بیشتر آن بوسیله فاز معکوس جامد از محلول نهایی انجام شد و رادیودارو با درصد خلوص قابل قبول (بالای ۹۰ درصد) به دست آمد. جذب مناسب رادیودارو در ۱۴۰-۱۶۰ دقیقه پس از تجویز در میوکارد مشاهده شد.

● نتیجه گیری:

رادیوداروی ۱۸FTHA در زمان ۳۰ دقیقه توسط یک روش نیمه خودکار با خلوص بالای ۹۰ درصد و اکتیویته ویژه مناسب تصویربرداری قابل تهیه میباشد. تهیه مقادیر بالای این رادیودارو برای مصارف انسانی امکانپذیر است.

امیررضا جلیلیان

مهدی اخلاقی

فریبا سدادی

محمد میرزایی

علیرضا کریمیان

مهربان پولادی

یوسف یاری کامرانی

صدیقه مرادخانی

نامی شادان پور