جداسازی رادیوشیمیایی ۱۱۱In از مس و کادمیوم به وسیله کروماتوگرافی تبادل یون

در این کار پژوهشی, کادمیوم پرتودیده, طی واکنش هسته ای natCd p,xn ۱۱۱In در اسید نیتریک ۳ مولار حل و از ستون محتوی ۴ گرم مبادله کننده کاتیونی AG ۵۰W X۸ عبور داده شد

در این کار پژوهشی، کادمیوم پرتودیده، طی واکنش هسته ای natCd (p,xn) ۱۱۱In در اسید نیتریک ۳ مولار حل و از ستون محتوی ۴ گرم مبادله کننده کاتیونی AG ۵۰W-X۸ عبور داده شد. سپس ۱۱۱In در دو مرحله ساده، از ناخالصی های مس و کادمیوم جدا شد. در مرحله اول، کادمیوم به وسیله محلول استون - آب - اسیدبرمیدریک و در مرحله دوم ایندیوم با محلول استون - آب - اسیدکلریدریک از ستون خارج می شود. محلول خروجی حاوی ایندیوم تا مرحله خشک حرارت داده شد سپس باقیمانده در اسید کلریدریک ۰.۰۱ مولار حل شد. بازدهی روش در محلول ۱۱۱In برابر ۱±۹۵ درصد و غلظت ناخالصی های مس و کادمیوم آن بترتیب معادل ۰.۱ و ۰.۳ میلی گرم در لیتر بوده است.

رامین یاوری

علیرضا خانچی

حمید رفیعی‌

محمد قنادی مراغه

میرعلی فرج زاده