فیزیک سونامی

شدیدترین زلزله ی جهان در ۴۰ سال اخیر به شدت ۹ ریشتر در عمق اقیانوس هند و در نزدیکی ساحل غربی جزیره ی سوماترای اندونزی در دی ماه ۱۳۸۳رخ داد این زمین لرزه موج هایی به نام سونامی به وجود آورد

شدیدترین زلزله ی جهان در ۴۰ سال اخیر به شدت ۹ ریشتر در عمق اقیانوس هند و در نزدیکی ساحل غربی جزیره ی سوماترای اندونزی در دی ماه ۱۳۸۳رخ داد. این زمین لرزه موج هایی به نام سونامی به وجود آورد .