شکل شناسی و خواص ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE EVA و LDPE EVA در حالت مذاب

در این پژوهش, ابتدا آمیخته های HDPE EVAو LDPE EVA در حالت مذاب تهیه شدند سپس شکل شناسی آنها به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی و خواص رئولوژی آنها در حالت پویا دینامیک بررسی شد

در این پژوهش، ابتدا آمیخته های HDPE/EVAو LDPE/EVA در حالت مذاب تهیه شدند. سپس شکل شناسی آنها به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی و خواص رئولوژی آنها در حالت پویا (دینامیک) بررسی شد. نتایج شکل شناسی، دو فاز مجزا را برای هر دو آمیخته نشان می دهد که این بیانگر امتزاج ناپذیری دو آمیخته در همه ترکیب درصدهای مطالعه شده است. افزون بر این، اندازه قطرها در آمیخته LDPE/EVA کوچکتر از اندازه قطرها در آمیخته HDPE/EVA است. این موضوع به دلیل شباهت ساختاری بیشتر اجزا و نسبت گرانروی کمتر در آمیخته LDPE/EVA است. برای بررسی مدول آمیخته ها مدل پالیرن بکار گرفته شد. با استفاده از این مدل تنش بی سطحی در آمیخته ها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده مشاهدات شکل شناسی را تایید می کند.

حسین علی خنک دارسنگ دهی

احمد یاوری

احمد اسدی نژاد

سیدحسن جعفری